Karşılıksız Eğitim
Bursu Başvuru ve Sonuç Süreci

Basvurularin Alinmasi

18– 25 EYLÜL 2023

Başvuruların Alınması

Gecici Sonuclarin Aciklanmasi

29 EYLÜL 2023

Geçici Sonuçların Açıklanması

Evraklarin Incelenmesi

30 EYLÜL - 06 EKİM 2023

İstenilen Evrakların Vakıf
Adresine Gönderilmesi 

Gecici Sonuclarin Aciklanmasi

06-26 EKİM 2023

Evrakların Komisyon Tarafından İncelenmesi

Kesin Sonuclar

30 EKİM 2023

Kesin Sonuçların
Yayınlanması

 Burs Uygulama Detaylari

Karşılıksız Eğitim
Bursu Uygulama
Detayları

 • Karşılıksız Eğitim Bursuna başvurmadan önce “Burs Kriterleri” bölümünü mutlaka okuyunuz.
 • Son müracaat tarihi 25 EYLÜL 2023 tarihi, saat 15:00’dir. Başvurular, TSK Eğitim Vakfı WEB sayfasından internet üzerinden yapılacaktır. (www.tskev.org.tr)
 • Başvuru formunu doldurarak “Okudum, Anladım, Şartları Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak başvuruda bulunulur.
 • Beyanlarınız üzerine burs ön başvurusu kabul edilenlere 29 EYLÜL 2023 tarihinde WEB sayfasından ve SMS ile duyuru yapılacaktır. Bursun Kesinleşebilmesi için 06 EKİM 2023 günü saat 18:00′ e kadar, müracaat aşamasında beyan edilen bilgilere ait evrakların eksiksiz ve hatasız olarak Vakıf Genel Müdürlüğü adresinde bulundurulması gerekmektedir.
 • Geçici Kayıt Kabul Komisyonunca başvuru sırasında istenen belgelerin doğruluğunun tespit ve değerlendirmesi yapılır.
 • Belirtilen süre içinde istenen evraklarının gelmemesi veya eksik ve yanlış bilgi beyan edilmesi halinde müracaat değerlendirme dışı bırakılarak geri dönüş yapılmadan İPTAL edilecektir.
 • Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin (Ön Lisans-Lisans/sadece şehit çocuklarına ön lisans, lisans, ortaokul ve lise) başvuruları değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil öğrenci belirlenerek Vakıf İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Bursa hak kazanan kesin öğrenciler WEB adresinden ve SMS ile duyurulacaktır.
 • Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Burs süresi sekiz (8) aydır. Başlama tarihi Kasım ayıdır.

 Burs Kriterleri

Burs
Kriterleri

 • Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların ortaokul, lise, ön lisans ve lisans gören çocuğu olmak,
 • TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subay, astsubay,  uzman jandarma uzman erbaş sivil memurlar ile bunların emeklilerinin ön lisans ve lisans öğrenimi gören çocuğu olmak,
 • TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları Yönergesinde yer alan yurtlara müracaat kriterlerini karşılamak, (Şehit çocukları hariç)
 • Herhangi bir işte tam zamanlı çalışmıyor olmak (kamu ya da özel kurumdan maaş, ücret almamak)
 • Başka bir özel veya tüzel kişilik ile kurum veya kuruluştan karşılıksız burs almamak, (Şehit çocukları hariç)
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Yükseköğrenim kurumlarında sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda 3 aya kadar  okuldan uzaklaştırılma cezası almamış olmak, disiplin ya da devamsızlık gibi bir nedenle okuldan kaydı silinmemiş olmak

Burs Verilmeyecek Haller

Burs
Verilmeyecek
Haller

 • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrencilere,
 • Doktora, Yüksek Lisans, Açıköğretim, Polis akademisi öğrencileri, uzaktan eğitim gören öğrenciler ile askeri okul öğrencilerine,
 • Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
 • Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
 • Burs almakta iken öğrenimine ara veren öğrencilere,
 • Adli para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile haklarında 6 ay ve daha fazla hapis,  ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrencilere,
 • Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilere,
 • Aynı aile içerisinden bir çocuğa burs verilmeye devam ederken müracaat eden diğer öğrencilere, (Şehit çocukları hariç)
 • Burs verilmesine kaynak teşkil edilen belgelerden biri veya daha fazlasının geçersizliğine sebep olan durumu ortaya çıkan öğrencilere,
 • Evli öğrencilere,
 • Vakıfta çalışan personelin çocuklarına burs verilmez.

Burs Kesilecek Haller

Bursun
Kesileceği
Haller

 • Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen yahut kamu davası açılan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette olduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan,cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile TCK.nın ilgili hükümleri gereğince yüz kızartıcı suçlara mahkum edilmiş olan,Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan,cezası tecil edilmiş olsa bile 3713 sayılı TMK ile 5237 sayılı TCK.nın ikinci kitap üçüncü kısmının beşinci bölümü ile dördüncü kısımda düzenlenen suçlardan hüküm giymiş olan veya bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunanlar,
 • Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,
 • Kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılan,
 • Burs almaktan kendi isteği ile vazgeçen,
 • Vefat eden,
 • Yalan beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin bursu gerekçenin oluştuğu ayı takip eden aybaşından itibaren kesilir.
 • Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.